Kvalité & Miljöpolicy

Vi strävar efter att föra ut kvalitetstänkande så långt ut i organisationen som möjligt.

FuktskyddadeHem har upprättat ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Vi har också upprättat en miljöpolicy innefattade ett åtagande att följa befintlig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som vårt företag berörs av. Vår miljöpolicy innefattar även åtagande om en ständig förbättring och förebyggande av förorening. Miljöpolicyn är dokumenterad och kommunicerad till samtliga anställda. Den ska också kommuniceras till våra underentreprenörer.

FuktskyddadeHems verksamhet skall utformas så att den utgör en del i ett långsiktigt och uthålligt system i balans med naturen.

FuktskyddadeHem skall alltid erbjuda kunden det mest miljövänliga alternativet baserat på gällande miljölagstiftning samt kunden krav på funktion, kvalitet och pris.

FuktskyddadeHem skall följa gällande miljölagstiftning samt föreskrifter och krav som vårt företag berörs av. Vi skall även ständigt söka förbättringar och förebygga föroreningar.

Återanvändning och återvinning av material och material (emballage, förpackningar, oljor, slitdelar, schaktmassor, grusmaterial med mera) skall ske så långt möjligt.

icke återanvändningsbart eller återvinningsbart material och material (batterier, asbest etcetera) skall sorteras och lämnas vidare för destruktion eller slutförvaring.

FuktskyddadeHems maskiner skall drivas med drivmedel av högsta klass, för närvarande miljöklass 1, samt vara utrustade med oljor av högsta miljökrav.

FuktskyddadeHem har som målsättning att inte ha ett enda slangbrott med följande oljeläckage. Detta kan nås genom att maskinföraren dagligen innan uppstart av maskin kontrollerar slangar och kopplingar med mera så att inga läckage förekommer.

FuktskyddadeHem skall vid produktionsplaneringen inför varje objekt anpassa maskinparken så att rätt maskin, med rätt förare och rätt kapacitet utför rätt arbete.
FuktskyddadeHem skall vidare i samråd med beställaren och berörda myndigheter planera objekten så att transportlängder för schaktmassor, överbyggnad och beläggning med mera minimeras.

Produktionsplaneringen skall således ta stor hänsyn till minimering av energiförbrukning.

FuktskyddadeHem skall alltid försöka utföra sina åtaganden med största möjliga hänsyn till naturen ställt i relation till beställarens önskemål om kvalitet och pris.
Exempelvis skall alltid trumläggning utföras så att vattengången i trummorna är fri för att möjliggöra fisk och mikroorganismers överlevnad.
Åtagandet innefattar också att erbjuda kunden produkter och tjänster som reducerar behovet av ändliga resurser.

Vår miljöpolicy är kommunicerad till samtliga anställda och skall alltid vid nya objekt skriftligen kommuniceras till underentrepenörer och beställare samt berörda myndigheter alternativt att en särskild miljöplan anpassad till varje projekt upprättas och kommuniceras.

FuktskyddadeHem upprättar också en arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 samt en trafikanordningsplan där så erfordras. I dessa planer tas särskild stor hänsyn till hälso- och miljöfarliga verksamheter och aktiviteter. Här beskrivs också vilka utbildningsprogram som erfordras och genomförts för berörd personal. Självklart skall samtliga planer upprättas i samråd med beställaren.
Kraven som vi ställer på oss själva i vårt åtagande enligt denna miljöpolicy kommer även att ställas på våra underentrepenörer.

Ansvarig för kvalitets-, miljö-, och trafikanordningsplaner är platschefen såvida inte särskild ansvarig utses.

FuktskyddadeHem har upprättat en kvalitetsplan som mall för ett verksamhetsanpassat kvalitetssystem med SS-EN ISO 90001 som grund. Denna mall anpassas sedan tillsammans med beställaren till en slutgiltig kvalitetsplan för objektet.

Kvalitén på de ingående delarna i entreprenaden ska säkerställas genom kvalitetsarbete i enlighet med den framarbetade kvalitetsplanen. Kvalitetsarbetet utgör en integrerad del av det dagliga arbetet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Ingen kund ska vara missnöjd med en tjänst eller produkt.
Kvalitet är gratis. Det är inte kvalitet som kostar pengar, utan bristen på kvalitet. Rätt kvalitet ger god lönsamhet, som är avgörande för att vårt företag ska kunna överleva och utvecklas. Långsiktig lönsamhet erhåller vi genom att arbeta med rätt saker i rätt tid och med rätt kvalitet. En grundläggande princip i kvalitetsarbetet är att den som utför ett arbete också svarar för kvaliteten i arbetet.
Kvalitetshandboken är en del av vårt totala kvalitetssystem.

”Vårt åtagande skall genom egenkontroll, till rätt kvalitet med ett minimum av besiktningsanmärkningar, utföras inom avtalade tidsramar.”

Det innebär att vi strävar efter att föra ut kvalitetstänkande så långt ut i organisationen som möjligt.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Med bred kompetens och hög servicegrad hjälper vi såväl privatpersoner och bostadsrättsföreningar med dränering och markarbeten i hela Stockholms län. För oss är det självklart att slutleverans stämmer väl överens med, eller överträffar, kundens vision. För att säkerställa hög kundnöjdhet arbetar vi i nära dialog med beställare under hela arbetets gång.

Mejla oss

info@fuktskyddadehem.se

Telefontider

07.30 – 16.30

Ring oss

08-779 80 50